X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

مقاله با عنوان تبیین مدل مفهومی نقش نیاز به خود توجیهی در پافشاری بر تعهد با تأکید بر دیدگاه انگیزشی

چکیده : امروزه شرکت ها در محیطی به فعالیت می پردازند که قدرت تصمیم گیری سریع و اثربخش، یکی از مهم ترین مؤلفه های موورد نیواز در مدیریت است. تصمیم گیری در مورد اتمام یا ادامه یک پروژه شکست خورده یکی از مشکل ترین تصمیماتی اسوت کوه مودیراج ایرایوی بوا ج درگیرند. زمانی که از تصمیم گیراج درخواست می شود، یریاج عمل قبلی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند، اغلب به یریاج عمل قبلی پایبند باقی می مانند؛ این پدیده پافشاری بر تعهد نامیده می شود. نیاز به خود توییهی، تفسیرکننده علت این رفتار تصمیم گیراج است. به عبارت بهتر، نیاز به خود توییهی از طریق فر یندهای شناختی، پافشاری بر تعهد را تحت تأثیر قرار می دهد و بیانگر انگیزه قوی بورای توداوم یوک پوروژه شکسوت خورده است. از یمله متغیرهایی که به عنواج سایر خطاهای تصمیم گیری، پدیده تشدید تعهد را از طریق نیاز به خود توییهی تحت توأثیر قورار می دهند می تواج ادراک انت ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:06 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع: تحلیل ارتباط میان نوع بانک(دولتی و غیردولتی ) و استراتژیهای توسعهی مالی در بانکهای منتخب شهرستان خوی

چکیده : هدف اصلی پژوهش تحلیل ارتباط میان نوع بانک) دولتی و غیردولتی ( و استراتژیهای توسعهی مالی در بانکهای منتخب شهرستان خوی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا ، توصیفی – تطبیقی و پیمایشی می باشد.. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ، معاونان وکار شناسان بانک های دولتی وغیر دولتی شهر خوی در سال 2931 می باشد که تعداد آن ها 2211 نفر می باشد.. نمونه برآورد شده از جامعه فوق 182 نفر میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای از جامعه برداشته شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامهای محقق ساخته استراتژی های مالی استفاده شده است. پایایی ابزار این پژوهش با استفاده از روش الفای 1 بوده ودرحد مطلوب و قابل قبول میباشد. برای توصیف داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و / کرانباخ محاسبه شده است و مقدار آن 32 برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری T تک گروهی و نمونه ه ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:05 | چاپ مطلب

مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری موردنظر شامل خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بوده است که با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه ی آماری، از روش نمونه گیری گلوله برفی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد و تحلیل های آماری به وسیله ی نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. آزمون های آماری انجام شده شامل مدل معادلات ساختاری برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل، آزمون دوجمله ای برای رد یا تأیید تأثیر متغیرها و درنهایت آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای هفت گانه ی مدل مفهومی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که هفت عامل تمرکز جغرافیایی، شبکه ی نهادها، سازمان ها و صنایع پشتیبان و مرتبط، شرایط محیطی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:04 | چاپ مطلب

آموزش نرم افزار CONWEP

حل یک مثال در مورد انفجار با استفاده از نرم افزار CONWEP ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: آموزش، افزار، CONWEP
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:04 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع: تعیین عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی تقطیر در تولید فرآورده های گیاهی در صنعت اسانس گیری

چکیده : موضوع مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی در صنعت اسانس گیری از گیاهان دارویی با استفاده از روش تقطیر )آب جوش و خلا( است. لذا در این پژوهش از مدل پذیرش تکنولوژی شامل 4 مولفه کارایی، سهولت استفاده، سودمندی و قابلیت اطمینان استفاده شده است. به علاوه تاثیر پذیرش تکنولوژی بر نگرش تولیدکنندگان و همچنین بر قصد خرید آنها مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا پرسش نامه ای طراحی و میان 05 از تولیدکنندگان اسانس گیاهی با روش سنتی توزیع گردید تا میزان پذیرش تکنولوژی صنعت تقطیر یا استخراج با حلال توسط آنها اندازه گیری شده و همچنین نگرش آنها نسبت به خرید تکنولوژی ارزیابی شود. که نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که 4 مولفه کارایی، سهولت استفاده، سودمندی و قابلیت اطمینان همگی بر نگرش تولیدکنندگان نسبت به تکنولوژی تولید صنعتی اسانس با روش تقطیر )آب جوش و خلا(و قصد خرید و استفاده تاث ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:03 | چاپ مطلب

انجیرادامه مطلب ...
برچسب‌ها: انجیر
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:02 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع بررسی تأثیر عوامل انگیزشی خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی پارسخودرو بر رضایت مشتریان

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگیهای خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی پارسخودرو بر رضایت مشتریان این شرکت در کل کشور انجام شده است. محدوده تحقیق شامل کارکنان بخش خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز شرکت پارسخودرو که در زمان اجرای این تحقیق فعال است. جهت پژوهش و جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته استفاده شده که با توزیع 712 نفر )حجم 0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون / نمونه(، 701 نفر پرسشنامه را عودت دادند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 20 رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن، دوربین واتسون و آزمون فریدمن، تحلیل تشخیصی، در نرمافزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحلیل تابع تشخیصی نشان داد که میزان اثر گذاری عوامل انگیزشی از سطح معناداری کمتر است. بنابراین برای بررسی ارتباط بین متغیر اساسی و رضایت از آزمون اسپیرمن استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون نشان داد ارتباط معن ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:02 | چاپ مطلب

شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

فهرست مطالب : بررسی رفتار شمع تحت نیرو های افقی در داخل خاک های لایه ای با استفاده از روش المان محدود چکیده مقدمه مشخصات هندسه مدل ، شمع و پارامترهای خاک و شمع آنالیز مسئله و نتایج آن خاک رس یکنواخت خاک ماسه ای یکنواخت خاک های لایه ای نتیجه گیری مراجع استفاده از شمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفوژ در سازه های دریایی چکیده مقدمه شاخص های ویژه شمعهای PHC مشخصات کلی شمعهای PHC بررسی فنی و محاسباتی شمعهای PHC بارمحوری مجاز تعیین ظرفیت باربری شمعها آزمایش مقاومت خمشی مصالح مصرفی طرح اختلاط بتن بررسی نفوذ پذیری یون کلر ساختن قفس و جا انداختن گیره کابل ریختن بتن اعمال تنش دوران کردن شمع برداشتن قالب عمل آوری به کمک بخار(بخار تحت فشار) کاربرد شمعهای پیش تنیده ونحوهاجرای کلی آن روشهای اجرای عملیات کوبش نصب شمعهای PHC در سرشمعها نحوه جابجایی شمعها معرفی یکی ازشرکتهای تولید کننده( ICP مالزی ) خلاصه و نتی ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کوبی، عایق، کاری، ساختمان
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:01 | چاپ مطلب

مقاله با موضوع: رونق اقتصادی وتوسعه کارآفرینی با عزم ملی ومدیریت جهادی

چکیده: هدف از این مقاله بررسی تاثیر مولفه های عزم ملی و مدیریت جهادی در رونق اقتصادی و توسعه کارآفرینی است. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده، که علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی برای بررسی دیدگاه ارزیابی شوندگان، از روش تحلیلی توسط 39 بوده است. که ازبین - محقق نیز استفاده شده است.جامعه آماری شامل کل دانشجویان مراکز علمی کاربردی زنجان در سال تحصیلی 39 آنها بطور تصادفی 922 نفر انتخاب و از پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی دیدگاه شان استفاده گردید.در ضمن روائی پرسشنامه توسط اساتید محترم مورد تائید قرارگرفت و پایائی آن از طریق باز آزمائی 78 /. به دست آمد. طبق نتایج حاصل از پژوهش، مشارکت کنندگان نسبت به تاثیر مولفه های عزم ملی و مدیریت جهادی در رونق اقتصادی و توسعه کارآفرینی نگرش مثبت و مطلوبی دارند، یعنی وجدان کاری، تلاش و جدیت در کار، دقت در تولید، مصرف کالای داخلی، مدیریت متعهدانه، ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:00 | چاپ مطلب

اصول خدمات بهداشتی 1

درسنامه های تدریسی اصول خدمات بهداشتی  در 170 صفحه پاورپوینت شامل آشنایی با                                                                             -مفاهیم و اصطلاحات بهداشتی                                       ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: اصول، خدمات، بهداشتی، 1
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:00 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 51347 )
<<   1      ...      5131     5132     5133      5134      5135   >>
صفحات