X
تبلیغات
رایتل

تی فایل - دانلود فایل آماده

تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت دانشگاهی

اصول پذیرفته شده حسابداری

فرمت فایل:پاورپوینت تعداد صفحات32 اصول پذیرفته شده حسابداریبنیاد اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری مستمرا در حال تغییراست که شورایی از انجمن امریکایی حسابداران رسمی مستقل درحال ارائه طرح این تغییرات است که شرکتهاگزارش میکنند وبه جهت موارد افشا در گزارش های مالی تشکیل شده است و توصیه های خاص این گروه غالبه برای 1 تقاضایاطلاعات بیشتراز شرکتهای زرگ و2 اجبارشرکت ها بهتفکیک افشای موارد مالی انها درقالب طبقه بندی های بیشتربه خاطر شفافیت وضعیتهای مالی شرکت های چند بخشی پیشنهاد میشود0طرح های پیشنهادی اینشوراباید توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی هیات استاندارد های حسابرسی وکمیسیون بورس واوراق بهاداربه تصویب برسد وتوصی های انها بهمنظور نظرخواهی توزیع میشود ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: اصول، پذیرفته، حسابداری
تاریخ ارسال: جمعه 2 مهر 1395 ساعت 01:30 | چاپ مطلب

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

                چکیده 1 فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ - مقدمه. 2 ۲-۱-  بیان مساله و اهمیت پژوهش... 2 1-۳- اهداف پژوهش... 4 1-۴-  فرضیه های پژوهش... 4 1-5- متغیرهای پژوهش... 5 1-6-  روش آزمون فرضیه ها 7 1-7- قلمرو پژوهش... 9 1-8-  نمونه آماری پژوهش... 9 فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق ۱-۲- مقدمه. 11 ۲-۲-  مبانی ساختار سرمایه. 12 ۱-۲-۲-  تعاریف ساختار سرمایه. 12 2-۲-۲-  شرایط تأمین مالی از طریق بدهی.. 13 ۳-۲-۲- روش‌های تأمین مالی.. 14 ۴-۲-۲-  مفهوم هزینه سرمایه. 17 ۱-۷-۴-۲-۲- روش بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ریسک... 20 ۲-۷-۴-۲-۲- روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF) یا مدل رشد گوردن. 21 ۳-۷-۴-۲-۲-  مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 22 ۴-۷-۴-۲-۲-  مدل ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 18:28 | چاپ مطلب

بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده

صفحات: 166 نوع: تایپ شده فرمت: پی دی اف کیفیت: عالی برای دانلود   پروژه بورس اوراق بهادار   به پایین همین صفحه مراجعه کنید و پروژه بورس بهادار با عنوان "بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران" نمایید .  این   پایان نامه بورس اوراق بهادار  166 صفحه بوده و داری پنج فصل می باشد. در فصل اول این پایان نامه کلیات تحقیق عنوان می گردد. در فصل دوم   پایانامه بورس اوراق بهادار   ادبیات تحقیق برسی می    شود. در فصل سوم روش شناسی بحث می شود. در فصل چهارم : "بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران"، تجزیه و تحلیل داده ها انجام می شود و در نهایت در فصل پنجم    بورس اوراق بهادار ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مطرح می شود.  ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 04:20 | چاپ مطلب

تحقیق درباره رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 52 صفحه                 چکیده : هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی بین تخصص حسابرس­ در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ­می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم ­شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره­ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 00:33 | چاپ مطلب

ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

واحدهایاقتصادیدرصدقابلتوجهیازداراییهایخودرابهصورتموجودیهاینقدینگهداریمینمایند. اینامرازدیرباز،نظرپژوهشگرانرادرموردعواملمؤثربرمیزاننگهداریاینگونهداراییها،بهخودجلبکرده است . یکی از مهمترین این عوامل کیفیت سود است که با ایجاد عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایهگذاران و به موجب آن هزینه تأمین مالی خارجی، شرکت اقدام به نگهداشت سطحی از وجه نقد مینماید. عمدتأ انتظار می رود شرکتهای با وجوه نقد مازاد دارای ریسک کمتری باشند، اما بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که نگهداری وجه نقد مازاد و راکد، بازده کمی دارد و منجر به کاهش ارزش شرکت میگردد . بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد100شرکتازشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراق بهادارتهرانبهعنوان نمونهانتخابواطلاعاتمالیآنهاطیسالهای13 ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 20:35 | چاپ مطلب

نوشتن مقاله بورسیه و نمونه مقاله های پذیرفته شده برای بورسیه تحصیلی

آموزش نوشتن مقاله درخواست بورسیه و نمونه هایی از این مقالات.سه پی دی اف خلاصه شده به زبان انگلیسی.     ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 21:24 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

چکیده افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 20:29 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

فرمت:PDF تعداد صفحات:64 این پایان نامه بورس اوراق بهادار 64 صفحه بوده و داری پنج فصل می باشد. در فصل اول این پایان نامه کلیات تحقیق عنوان می گردد. در فصل دوم پایان نامه بورس اوراق بهادار ادبیات تحقیق برسی می شود. در فصل سوم روش شناسی بحث می شود. در فصل چهارم پایان نامه: "بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران"، تجزیه و تحلیل داده ها انجام می شود و در نهایت در فصل پنجم پایان نامه بورس اوراق بهادار، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مطرح می شود. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 18:46 | چاپ مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

فرمت فایل: word تعداد صفحه:150 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.SC) موضوع : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق      ۱مقدمه      ۲بیان مسئله      ۴اهمیت موضوع تحقیق       ۶اهداف تحقیق      ۸دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع      ۹فرضیه های تحقیق      ۱۰قلمرو تحقیق      ۱۱جامعه آماری      ۱۱روش تحقیق      ۱۲ روش جمع آوری اطلاعات       ۱۲روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      ۱۳ساختار کلی تحقیق      ۱۳تعریف واژه ها      ۱۳فصل دوم : ادبیات تحقیق      ۱۷بخش اول : روشهای تامین ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 19:57 | چاپ مطلب